Bảng giá Hóa đơn điện tử M-Invoice

  • Phí khởi tạo tài khoản hóa đơn điện tử Minvoice chỉ thu 1 lần đầu duy nhất.

  • Phí truyền nhận dữ liệu với Cơ quan thuế hiện nay tạm thời chưa thu.

Bảng giá HSM dành cho hệ thống M-Invoice