fbpx

Từ ngày 25/11/2019, Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTAX áp dụng toàn quốc

Theo Thông Tư 68 – hóa đơn điện tử gồm những nội dung gì?
18/10/2019
Thông tư 68 – 5 nội dung chính
18/10/2019