fbpx

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện

NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
13/09/2018
Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng chữ ký số từ ngày 1-10
29/09/2018