fbpx

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy có cần đóng dấu treo?