fbpx

Công văn 4470/TCHQ-TXNK: thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019

Sẽ “khai tử” hóa đơn giấy truyền thống từ 01/07/2022
09/07/2019
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer
27/07/2019